Home / Anlita alltid en advokat vid skilsmässa

 

Alltför många väntar alltför länge med att anlita en advokat inför en skilsmässa. Detta är något som kan visa sig bli ödesdigert om det blir en komplicerad skilsmässa. En bra grundregel vid en skilsmässa är därför att hellre anlita en advokat för tidigt än för sent.

En skilsmässa är ofta en känslomässigt komplicerad historia, speciellt om barn är inblandade. Då är det alltid viktigt att deras bästa i första ledet. Det är ett livsverk som har gått i stöpet, samtidigt som det inte är ovanligt att man inte kan komma överens med sin make eller maka i olika frågor som har samband med skilsmässan. Alltför ofta är de argument som används i diskussionerna baserade på känslor vilket ytterligare förvärrar situationen. I en sådan situation är det tryggt att anlita en advokat. En erfaren familjerättsadvokat kan guida dig igenom processen och se till att dina rättigheter tas tillvara när så behövs. Speciellt viktigt är juridisk vägledning vid vårdnadstvist, vilket kan vara bra att lägga på minnet

Skilsmässan sker i tre olika delar

Det är sällan som en skilsmässa enbart handlar om själva skilsmässan. I de flesta fall aktualiseras även andra juridiska frågor, framförallt om det finns barn som är involverade. Enkelt förklarat kan en typisk skilsmässa, där det finns barn med i bilden, delas upp i följande delar: Skilsmässa, Bodelning och Vårdnad om barn jämte umgänge och underhåll,

Skilsmässa

En skilsmässa är i sig inte särskilt komplicerad ur juridisk synvinkel. Själva ansökan om skilsmässa är inte något som kräver några djupare juridiska kunskaper. Emellertid finns det en rad andra frågor som måste beaktas innan du lämnar in din ansökan till tingsrätten. En ansökan om skilsmässa är inte något som ska improviseras. En bra skilsmässoansökan är något som du ska ha planerat tillsammans med en advokat och det är något som ges in vid den tidpunkt som gynnar dina intressen.

Bodelning

När två makar skiljer sig är de enligt huvudregeln skyldiga att göra en bodelning där de ska dela upp all egendom som är giftorättsgods. Makarna ska upprätta ett skriftligt bodelningsavtal som de båda ska underteckna. Bodelningsreglerna är inte enkla och ofta uppstår infekterade diskussioner mellan makarna om hur de ska fördela egendomen. Anlitar du en advokat kan du vara säker på att du kommer att tilldelas vad du har rätt till i bodelningen. Alla försök från motparten att få mer än vad hen har rätt till kommer effektivt att stoppas.

Vårdnad om barn jämte umgänge och underhåll

Frågan om vem som ska ha vårdnaden om barnen är något som kan leda till tvister inför domstol som kan pågå under flera år innan det finns ett slutligt avgörande. Det är därför oerhört viktigt att du i god tid får den juridiska vägledningen vid vårdnadstvisten som du behöver, för den behövs oavsett om du avser att begära ensam eller gemensam vårdnad. En skicklig familjerättsadvokat kan snabbt bedöma vilka möjligheter som du har att få ensam vårdnad men kan även ge dig råd om hur du till exempel bör agera för att barnen ska vara skrivna hos dig vid gemensam vårdnad. När en advokat kommer in tidigt i processen har det ofta en lugnande inverkan på motparten med följd att du relativt snabbt kan få till stånd en överenskommelse om gemensam vårdnad, om det är vad du önskar.